Udgivelser

Hits: 6247

Bøger

Hvert år den 1. torsdag i december udgiver Arkivet en årbog. Her finder man bl.a.  historiske artikler om folk, bygninger m.m., indlæg fra vores medlemmer samt aktueller oplysninger om Arkivet og dets medarbejdere.

Der er udgivet en årbog hvert år fra 1970 og fremefter.  1973 og 1976 er udsolgt, af adskillige andre årgange er der kun få eksemplarer tilbage.

Sidst udkomne årbog koster 125 kr. (inkl. medlemskab af foreningen), ældre årbøger koster fra 20 kr. og opefter afhængig af årgang.

Oversigt over indhold af årbøger:

 

ÅR SIDE TITEL EMNE / FORFATTER
1970 4 Lidt generelt om   Langå historie, geografi
  6 E. Pontoppidan Den danske atlas, Tomus 4, 1768
  7 Indbyggertal i Langå 1801 og frem
  7 Helligkilder gamle kilder i Langå
  8 Oldtidsminder runesten, gravhøje
  9 Skolevæsen kommuneskole, realskole
  25 Offerafløsning fra Liber Daticus
  26 Kirken Langå Kirke af A. Langer
  31 Langå hospital etablering og anvendelse
  44 Præstegården bygninger, forpagtere i Langå
  49 Præstegårdsjorden omfang, beliggenhed udstykning
  54 Pension efter en præst præsteløn, enkepension
  56 Præstefortegnelse historisk præsterække
  65 Langå missionshus den åndelige vækkelse
  66 Indsendt arkivmateriale iflg. Liber Daticus
  66 En ny by og en gammel vækkelse af Mads Nielsen
  70 Om Mads Nielsen digter og apoteker fra Langå
  70 Gudenåen å, fiskeri, broer
  72 Udskiftning 1792 af Hald amts   landvæsenskommissionsprotokol
  74 Sognestyrets start 1842 fra forstanderskab til sogneråd
  87 Sognerådsformænd historisk række
  89 Skatteudskrivning skatteligning, kommuneregnskab
  94 Kommunens administration sognekasserer, kæmner,   kommunaldirektør
  95 Langå jernbanestation af stationsforstander N. M. Thordrup
  104 Postvæsenet i Langå postmestre
  105 Hvordan så Langå ud tidligere gårdfortegnelse, udflytning, udbygning
  106 Gårde i Langå gårdfortegnelse, udflytning, udbygning
  131 Bystævne gisninger om beliggenhed
  132 Foreningslivet i Langå byens foreninger
  140 Fabrikker m.m. i Langå fortegnelse over byens virksomheder
  tillæg Kort gamle bykort (skitser)
Tillæg 1 2 De gamles hjem historien om det senere   ældrecenter Byparken
  4 Aktieplantagen, Vestparken historien om plantagen og festpladsen i skoven
  7 Fabrikant Jørgensens bil Langås og Jyllands første bil årgang 1898
  8 Biblioteket bibliotekets historie
  10 Menighedsrådet menighedsrådets sammensætning og historie
  19 Endnu et hus (tillæg) rettelse til bogens side 130
  20 Læger i Langå fortalt af læge Guldstad
  22 Rettelser til bogens side 30, 111 og 119
  23 Ølbrygning ølbrygning og maltkøller i gamle dage
  28 Alterkalken i kirken kirkens klenodie fra år 1600
  29 Tilføjelser vedr. skolevæsenet
  30 Rettelser til bogens side 127 om hus nr. 27 og 44
  31 Socialdemokratiet historie af Kurt Holting
Tillæg 2 2 Forretninger og butikker i Langå indkøbsmuligheder gennem tiden
  20 Cementvarefabrikken Jens Friis
  23 Tømmerhandelen de forskellige ejere
  24 Langå mejeri historie
  27 Pengeinstitutter i Langå udvikling
1971      
Tillæg 3 5 Folk, der har præget Langå politi, erhvervsdrivende, Mine
  15 Boligselskabet af 1946 historie 1944 – 1971
  17 Dyrlæger i Langå dyrlæger i Langå af O. Skov
  20 Realskolen ejere og lærere i realskolens liv.
  29 Tillæg ang. Skolevæsenet tilføjelse til bogens side 17 om skolevæsen
  30 Legater kommunens 6 legater for værdigt   trængende
  37 Beboerne på Langsgyde 1895 folk på Langsgyde, Gl. Langå, af   A. Carlsbæk
1972 5 Folketal og folkehold ifølge folketællingslister
  8 Stenalderboplads ved Langå bro ved Gudenåen på nordvestsiden af Væthvejsbroen
  12 Årets gang på Brunhøj efter dagbog af sognefoged J. M. Jensen, Væth
  16 Bispevisitats i 1721 efter biskop Søren Lintrup, Viborg – visitatsbog
  19 “Grafologen på   “”Næs””” biografi af Johs. Marre
1973 2 Dagbog over felttoget i 1850 af sergent Niels Pedersen, Langå
  26 Forstbroderbåndet 1891-1892 lærerforening fra Vesterbro Seminarium
  32 Tavlepenge og kirkegangskoner af degnen for Granslev kirke, 1856
  tillæg Kort over 9. Bataljons opmarch fra Viborg til Slesvig
1974 4 Jernbanevogn på   vildspor af N. M. Thordrup
  9 Laurbjerg 1787 – 1925 af Ejler Hintze
  21 Bønder og håndværkere for 100 år siden i Langå af N. M. Thordrup
  38 Sergent Niels Pedersen af Langå efter krigen – fortsættelse af dagbog 1973/2
1975 5 Fladbro kro i   230 år kroens historie af Ejler Hintze
  18 Bystævne og sognestyre i   Ø. Velling landsbyens historie af N. M.Thordrup
  40 Paulunet i Ø. Velling fra dagbog af Søren Jørgensen, Ø. Velling 1881
  47 To Langå borgere restauratør N.P.Jensen /   lokoformd. C.Jørgensen, 1902
  51 Langå præstegård billede af den gamle   præstegård med forklaring
1976 4 Jyllands første bil haglfabrikantens bil fra 1898               (også tillæg 1970/7)
  6 De gamles Hjem genoptryk fra tillæg 1970/2
  7 Langå aktieplantage genoptryk fra tillæg 1970/4
  8 Vestparken genoptryk fra tillæg 1970/4
  10 Langå folkebogsamling genoptryk fra tillæg 1970/8
  12 Menighedsrådet genoptryk fra tillæg 1970/10
  20 Alterkalken i kirken genoptryk fra tillæg 1970/28
  21 Læger i Langå genoptryk fra tillæg 1970/20
  23 Ølbrygning genoptryk fra tillæg 1970/23
  28 Socialdemokratiet genoptryk fra tillæg 1970/31
  32 Forretninger og butikker i Langå genoptryk fra tillæg 1970/2
  57 Fabrikker m.m. i Langå genoptryk fra tillæg   1970/20, 23, 24
  60 Langå mejeri genoptryk fra tillæg 1970/24
  63 Pengeinstitutter i Langå genoptryk fra tillæg 1970/27
  65 Folk har præget bybilledet i Langå genoptryk fra tillæg 1971/5
  70 Biografi af Mine genoptryk fra tillæg 1971/8
  73 Boligselskabet af 1946 genoptryk fra tillæg 1971/15
  75 Dyrlæger i Langå genoptryk fra tillæg 1971/17
  78 Langå private realskole genoptryk fra tillæg 1971/20
  84 Legater genoptryk fra tillæg 1971/30
  94 Rettelser genoptryk fra tillæg 1970/19, 22, 29
1977 2 Værum og Ørums   præstehistorie af Laurbjergpræsten
  40 Lidt gårdhistorie fra Værum Frisenvold, sognekongen Nicolay Pedersen m.m
  58 Skoleforholdenes udvikling   i       Værum-Ørum 1742 – 1976
  75 Helligkilder i Langå kommune kilderne og deres beliggenhed
1978 5 Hvad skulle barnet hedde drenge- og pigenavne fra kirkebøgerne     af E. Hintze
  17 Lidt om Torup træk fra Torups historie
  23 Indre Mission og dens virke i Langå fortalt af K. A. Tåsti
  33 Skyttebevægelsen i Langå fugleskydning i Langå ved århundredets    begyndelse
  39 Langå aktieplantage fortalt af A. Carlsbæk – redigeret af M. E. Nykjær
1979 5 Mit barndomsland, Værum sogn miljøskildring af Wilh. Kjær Jensen, Randers
  36 Gamle stednavne i Stevnstrup af Niels Leth, Stevnstrup
  43 Da Henrik Pontoppidan  spiste flæskekage i Fladbro kro af Thorkild   Skjerbæk, Laurbjerg
  59 Ø. Velling sogn og dets præster af Karl Erik Jensen, Ø. Velling
  66 Lidt mere om Torup af Niels Olesen, Langå
1980 7 Træk fra   Laurbjerg skoles historie af Th. Frandsen
  25 Laurbjerg kirke af Esther og Thorkild Skjerbæk, Laurbjerg
  49 Barndomserindringer fra Laurbjerg fortalt af Jørgen Høeg, Laurbjerg               red. E. Hintze
  56 Gamle stednavne i Grensten af Niels Leth, Stevnstrup
  59 “Barndomsminder fra villa   “”Smil””, Langå” af Mona van Wageningen –   Bay Andersen, Holland
1981 6 Granslev kirke,   Bidstrup, de Lichtenberg af Gunner Byskov
  22 Vandvise ved indvielse af Jebjerg  vandværk fra den 19 juli 1893
  26 Lokaliteter i Værum sogn af Vilh. Kjær Jensen
  33 En hyrdedrengs oplevelser af vognopsynsmand Anders Nielsen           red.   M.E.Nykjær
  40 “”Danmarks første   bonde””  fik grevinden   til bords” af Johns Fjord Christensen
  46 Glimt fra provst Chr.   Taaffes dagbog præst i Langå 1864-1879 – af M.E.Nykjær
1982 8 Amtsprovst Søren   Kjeldsen Roed født i Langå –   af overbetjent  Martin Johansen
  15 Da kirkeklokken tav efter en jysk slægts optegnelser   af S. A. Klubien
  21 Johns. Marer, den første danske grafolog af overlærer Rich. Petersen
  24 Digt til Knud Thomsen,   Langå Søgård af Johns Marer
  27 47 år ved DSB et tidsbillede af P. L. Poulsen
  32 Ørum kirke beretning af sognepræst J. M. Jensen, Væth
1983 5 Egon Johannesen frihedskæmper faldet for Danmark             af R.P.Rasmussen
  11 Barndomserindringer fra   Gudenåen og oplandet af C. Thomsen
  23 Søen fortalt af A. Carlsbæk                                                    red. af M. E. Nykjær
  27 Væth ved århundredskiftet (1900) af A. Rosenlund
  34 Barndoms- og ungdomsminder “fra “”Fredenshøj””, Værum fælled              af Peder Amdisen”
  38 Det var ikke så yndigt Et ungt pars trængsler på  østjysk gård   S.A.Klubien
  43 Starten på arkivet tanker omkring starten i   1967                    af lærer P. Mikkelsen
1984 5 Morten Jensen, Torup Nedermark skriver om Torup Landboskole (elev 1877-1878)
  6 Torup Landboskole for vordende husmænd og dens forstander – af   Morten Jensen
  22 Om min far sognerådsformand, portør Peter Borring Sørensen
  25 Uddrag af A. Carlsbæks notater om livet i Langå – af læge C. Gulstad
  28 Langåminder som jeg husker dem om forretninger i Langå –   af  Viggo Hansen
  33 Sygeplejeforeningen for  Langå-Torup-Sdr.Vinge af 1904 – om hjemmesygeplejens start
  36 MF og stutterikommissær   P.E.Hansen, Ø.Velling af Hans Jørgen Hansen, Gullev
  38 Af Langå Hospitals historie af sognepræst R. P. Rasmussen
  43 Danmarks katastrofeår 1864 om jernbanebroernes sprængning
  50 Da sandflugten ødelagde   rugen     i 1743 om Stevnstrup fra historiske samfunds årbog 1944
  52 Forsamlingshusene skal  blomstre igen Forsamlingshusenes historie                      af Kaj Kristensen
1985 5 Træk af Langås   udvikling efter 1900 af Jens Friis
  9 Barndomserindringer fra   1928 – 1939 af Inga Holting
  25 P. Kjeld Pedersen af Hugo Hviid
  33 Oplevelser fra besættelsesårene af Knud Birk
  38 En periode i krigsårene   1940 – 1945 af Aksel Vang
  42 Erindringer fra min   barndom og ungdom i Langå af Viggo Hansen
  47 Strejftog i vor forhistorie af M.E.Nykjær
  52 Barndomsminder fra Bøstrup af Ove Jørgensen
1986 5 Eftersøgning og   udgravning af stenalderboplads Lg af Bo Madsen
  15 Langå og jernbanen af Børge Sundahl
  29 Politibetjent Niels   Gjødesen 1899 – 1936 af Mary Jensen
  37 Telefoncentralen i Gl. Langå af Valdemar Pedersen
  41 Gamle stednavne i Ø. Velling af Niels Leth, Stevnstrup og  Anker Laursen
  46 Gamle stednavne i Helstrup af Niels Leth, Stevnstrup
  53 Barndomserindringer af Mary Jensen
1987 5 Blade af Langå skoles historie af M.E.Nykjær
  27 Minder fra den private   realskole 1939-1944 af Inga Holting
  41 Erindringer fra min   barndomsgade  i Langå af Helga Søvsø Larsen
  50 Det gamle sølvbæger for højalteret i Ørum kirke
1988 5 Stavnsbåndets løsning – 200 år af Anders P. Jacobsen
  19 Instruktion for ridefogeden på Ulstrup af Niels Olesen, Torup
  23 Stevnstrup Vestergård af Niels Leth, Stevnstrup
  30 Den anden Vestergård,   matr. 3a og 44i af Niels Leth, Stevnstrup
  32 Et træk fra kågfarten på   Gudenåen af Niels Leth, Stevnstrup
  35 Langå – Viborg 125 år af B. Sundahl, Langå
  43 Læge i Langå af Carsten Gulstad, Holme
  52 Ildebrande i Værum i årene   1879   – 1915 af Jens Levring Madsen, Randers
1989 6 Langå (lidt   historie) af Carsten Gulstad, Holme
  13 Befolkningsudvikling i Langå af Carsten Gulstad, Holme
  16 Landskabet omkring Langå af Carsten Gulstad, Holme
  19 Haxholm af Ruth Mogensen
  21 Ændringer i et lokalsamfund af Poul Bondo Hansen, Stevnstrup
  26 Min hjemegn af Martin Sørensen
  29 B.C.Laugesen – en   hjemstavnsforsker af Th. Frandsen
  43 Helstrup kirke af Mette Vissing Sørensen
1990 5 Langå – alle  skifter        (om  banegårdsrestauranten) af Mona van Wageningen – Bay Andersen, Holland
  9 Minder fra min barndom i Jebjerg af Ingrid M. Luth – født Lund
  17 Om hundrede år er alting glemt af Per Huus Johnsen
  23 Houlbjerg kirke af Mette Vissing Sørensen
  31 Et år af en dagbog af Ruth Mogensen
  47 Carl Martens – en pioner ved 40-årsdagen for CM’s død
  49 Handicapcentret Kronjylland Dykkerskole og optræning af handicappede børn
  53 Stednavne på Værum marker af Rasmus Bonde, Værumgård
  59 Min bedstefars soldaterdagbog af M. Borch Jensen
  62 Romantikken om min   oldefars brudefærd af C. Bernhard Andersen
  66 Mindetavle over Nicoline   Andersen af C. Bernhard Andersen
1991 5 Stevnstrup i 1920erne af Martinus Hansen, Baunhøjgård, Hadsten
  9 Langå Initiativråd af Carsten Gulstad, Holme
  15 Min hjemegn af S. Spanning, Jebjerg
  19 Høstfest på Over Løjstrup   ca. 1930 Sang indsendt af Holger Christensen,         Jebjerg Søgård
  21 Fastelavn i Værum  
  23 Fastelavn i Jebjerg af Niels Laursen, Jebjerg
  26 Laurbjerg set fra øst for   60 år siden fra Højmark
  29 Da Langå kom på forsiden i hele landet om bankrøveri af Else Zentio Pedersen
  32 Min skoletid i Laurbjerg skole af Clara Back
  35 Indvielse af Torup   forsamlingshus   15.10.1955 fra forsamlingshusets protokol
  39 Gamle håndværkere i Værum af Rasmus Bondes optegnelser
  42 Gensyn med min fødeby i   1987  – 50 år efter af Erik Mogensen, førhen Villa Solbakken, Villavej 25
  50 Julen på en bondegård 1917  –  1925 af C. Bernhard Andersen
1992 5 Landsbyskolegang   i tyverne af Thorvald Christensen
  8 Torup bys gamle marknavne af Niels Leth
  12 Grensten by og sogn B. Laugesens optegnelser fra  Hald amts matrikel 1688
  14 Sognets sang lærer Laugesens poesi om Grensten  kirke
  17 Torpens sang – Stevnstrup om Stevnstrup – af lærer Laugesen
  19 Laurbjerg kirke udarbejdet for Langå   kommune                 af Mette Vissing   Sørensen
  27 Min skoletid i Bøstrup   1920 – 26 af C. Bernhard Andersen
  32 Livet på landet, 1930 fra dagbog  indsendt                                 af Ejner Jensen, Bøstrup
  37 Landboliv i Værum – Jebjerg fortalt af Åge Hansen
  47 En beretning fra Randers   amts       historiske årbog om Løjstrup, Bidstrup  m.fl.                         Indsendt af M. Borch   Jensen
  56 “Uddrag af “”En   slægts historie””” af S. Spanning, Jebjerg
  62 Langå kommunes første kontorelev af Ulla Birk
  66 Købmandsliv i 1930’erne fra Langå Materialhandel af Erik Sørensen
  73 Erindring fra Langå 1923 – 1936 af Eli Andersen
1993 5 Ilden er en god tjener, men en ond herre fra Granslev  Brandbog, sogneprotokol  m.v. v/Knud V. Sørensen
  9 Kommunalpolitik 1966 – 1978 af Carsten Gulstad, Holme
  24 Mit barndomshjem af Søren Spangen
  28 Dagbog fra stipendierejse af lærer Søren Skovgård-Jessen,  Grensten 1892 – 1936
  44 Vinteren af Søren Spanning
  46 Stednavne: Houlbjerg,   Granslev, Haxholm fra stednavneudvalgets indsamling i 1921
  62 Sang, Laurbjerg   foredragsforening fra 50 års jubilæumsfest
  63 Ø.Velling kirke udarbejdet for Langå  kommune                  af Mette Vissing Sørensen
1994 5 “Fra   storstation til “”trinbræt””” af tidligere jernbanelæge Carsten Gulstad, Langå
  10 Fra lærer Laugesens optegnelser om Ø.Velling sogn og mølle
  14 Væth i fortid og nutid –   løst og fast af Knud Thomsen, Væth
  19 Landbrug og Landskab ved   Houlbjerg førhen af E. Worsøe og B. Stürup
  45 Om gader og veje i Langå   gennem 100 år af Inga Holting
  55 Besigtigelse af skoler og   lærerboliger 1970/71 af Aksel Nielsen, Værum
  58 Sted- og marknavne i Laurbjerg af Ejler Hintze
  61 Erindringer af Thorvald   Christensen fra Øster Velling
  67 Granslev kirke udarbejdet for Langå kommune                  af Mette Vissing Sørensen
1995 5 Lidt småsnak om veje, folk og røvere af Knud Thomsen, Væth
  11 Om Anne Jensdatter Huus –  kaldt Ann Fisker af Jens Fisker, Birkerød
  21 Fortidsminder – Vore kæmpehøje fra lærer L. Frederiksens bog om Houlbjerg og Granslev sogne
  31 De ældste tider af Bjørn Stürup og Ejler Worsøe
  60 Da Mikkel Brorup byggede hus en overlevering fra  Grensten  af lærer Henry Jørgensen
  66 Det er jo jubilæumsår i 1995 af forh. Læge i Langå, C. Gulstad
  69 Da krigen kom til Værum af Tage Dych Olesen
1996 5 Langå Hospital af pastor R. P. Rasmussen
  12 Haxholm gennem tiderne af J. K. Jensen
  16 Torup kirke udarbejdet for Langå  kommune                  af Mette Vissing Sørensen
  23 De seks søstre fra Nygård af Inga Holting
  30 Fladbro kro fra lærer Laugesens optegnelser samlet af Niels Leth
  37 “Der kom “”en bette”” hvert år i høstens tid” fortalt af jordemoder Anne Marie Petersen (lærer Rich. Petersen)
  40 Maren Nielsdatters   tragiske død af Henry T. Kjær
  47 Beretning fra krigens tid i 50-året for freden – af Marton Borch-Jensen
  52 Langå skole ved 25 års jubilæet – af C. Guldstad
  55 Bøstrup af Brdr. Hansen, Haxholm
  58 Om Haslund skov – før og nu af Ejler Worsøe
  65 Smedens kone i Helstrup af Henry T. Kjær
1997 5 Leg på gaden af Niels Peter Andersen
  12 Helstrup kirketårn af Henry T. Kjær
  13 Nyt om Helstrup kirkes tårn af Karl Grandt
  15 Haldsminde af Henriette og S. Amdi Christensen
  20 Viktor Gadeberg, Grensten fra Laugesens bog
  24 Værum kirke udarbejdet for Langå kommune                  af Mette Vissing Sørensen
  31 “Rangermester Valdemar Jensen,   “”Høganæs””” af Kirsten Hvam, Randers   (et barnebarn)
  37 Foreningen “”Håbet”” af Niels Olesen, Torup
  43 Præsten i Laurbjerg som   ikke kunne betale skat af M. Borch Jensen
  47 Barne- og ungdomsminder fra      Ø.Velling af Sisse Friis-Jørgensen
  52 Houlbjerg Herreds Ting af lærer Frederiksen
  58 Civilisationens løftestang om jernbanebroerne
  61 Langå Sparekasse 1872 – 1997 af Karl Friis
1998 5 Barndomserindringer   fra Langå af lektor Bent Würtz, Ålborg
  15 Brev fra Grd.   Thomas Christensen,  Grensten til Pastor Sletten, Ø.Velling
  19 Æggekagen – en lokal   historie fra Væth af Hugo Thorning
  25 Langå Idrætsklub 1933 – 1943 af Eli Andersen
  57 Moderens færden ukendt af Karl Grandt
  62 Min barndom af Rigmor Nissen
  73 Landbrug i Værum for 100 år siden af Hans Broch
1999 7 Skoleforhold i   Ø.Velling, Helstrup, Grensten før af lærer Laugesen, forhv. Lærer i Stevnstrup
  15 Mistede alt, da den   kejserlige       morgengave brændte oplevelser fra de syv verdenshave             af Svend Brüel, Stevnstrup
  19 Jordemoder i Værum af Ingrid Dych Kristensen
  21 Gård i Værum af Ingrid Dych Kristensen
  25 Houlbjerg af Anker Bøgholm, Odder
  41 Barne- og ungdomsminder af Børge Klausen, Østerbro
  53 Min historie af Arne Nielsen
  64 Historien om   Socialdemokratisk       forening, Langå af Arne Nielsen
2000 5 Erindringer af gårdejer H. Sørensen, Houlbjerg
  30 Den gamle telefonbog fortæller af Eiler Worsøe
  34 Gårde og folk på Langå mark af Anna Popp og Inga Holting
  57 Grensten sogn af lærer B. C. D. Laugesen, Stevnstrup
  59 Af Hald amts matrikel, 1688 om Grensten sogn, modelbog, agerjord, generalhoverireglement
  67 50 års jubilæum fra Langå   mellem- og realskole af Birgit Frey
  70 Mindeord over arkivets   tidligere formand K. Grandt af bestyrelsen
2001 2 Fiskerfamilien i   Granslev fra Bægård og Rosenlund af Rigmor       Jørgensen født Fisker
  13 DSB planteskolen planteskolens historie   1862-2000               af skovfoged H. Andersen
  15 Stort og småt – Revl og  krat fra Væth gamle historier fra Væth                              af Hugo Thorning
  25 Lejrliv i Danmark et tysk flygtningebarn i  Langå, 1945           af Inge Junginger
  35 Høsten omkring 1930 – 40 fra Jebjerg – af Karl Kr. Næsager
  38 Bidstrup historie godsets historie 1020 –   2000                    af Arne Nielsen
  48 Lokalhistorikeren Carlsbæk af Inga Holting
  49 Slægten Fisker Carlsbæk, Missionen i Langå af Anders Fisker Carlsbæk
  52 Missionshuset i Gl. Langå fra Åbrovej – af Inga Holting
  54 Risbjerggård (Åbrovej, Gl. Langå) – af   Inga Holting
  56 Bøllingly (Laust Jensens gård, Gl.   Langå)                af Inga Holting
  60 Ind- og udmark i Langå før udskiftningen fra de gamle kort – af Eiler   Worsøe
2002 3 En tur omkring søen søen, Langå   Søgård, Rubjerggård m.v.       af Inga Holting
  14 Langå Hospital Fundats, restaurering                                af pastor  R. P. Rasmussen
  21 Christen Christensen Smed smed i Laurbjerg i 1700tallet                     af Max Isaksen, Brønshøj
  26 Johannesberggården af Niels Olesen, Torup
  30 Anders Peter Nielsen modstandsmand fra Johannesberg              af Niels Olesen
  33 Langå Tømmerhandel af Arne Nielsen
  40 Boligselskabet af 1946 af Arne Nielsen
  51 Dagligliv i Granslev af Rigmor Jørgensen
  56 Langå skole i 1940erne af Birgit Frey
  59 Lars Buus, Væth af Hugo Thorning (uartige historier)
2003 3 Ældreforsorgens   boliger af Arne Nielsen
  6 Fiskergården i Gl. Langå af Inga Holting
  8 Vagn Jensens gård i Gl. Langå af Inga Holting
  10 Huse i Gl. Langå af Inga Holting
  23 Byens udvikling siden 1955 af Arne Nielsen
  28 Naboskab af Ingerlise Carøe Madsen
  33 Sølyst af Egon Skovsen og Knud Ibsen Andersen
  37 Danmarks civile   Hundeførerforening af Åge Nielsen
  40 Mæt-Mari af Granslev af Katrine Christensen og Jette Kock
  44 Overlærer Elias Peter Jensen af Birgit Frey
  47 Egelunden af Inga Holting
  50 Fra historien om   socialdemokraterne i Langå af Arne Nielsen
2004 4 Borgmester Kurt   Holting af Arne Nielsen
  7 Granslev 1815 Byvandring i Granslev,   1815                     af Hans Henrik   Koch
  16 Husene i Gl. Langå huse på Ulstrupvejs sydside, af Inga Holting
  33 Statshusmandsbrugene på  Løjstrup Mark af Arne Nielsen efter Marton Borch-Jensen
  46 Knudstrup landsbybeskrivelse af Hans Henrik Koch
  47 Barndomsår i 1930’ernes   Houlbjerg af Liss Christensen (Vognmand)
  56 Væthvejsviadukten af Arne Nielsen
  58 Østergård af Arne Nielsen
  64 Fladbrohus af Arne Nielsen
  68 Frederik Hemmingsen af Karl Erik Jenssen
2005   4 Huse og ejendomme i Gl. Langå af Inga Holting
  20 Den gamle overlærerbolig af Arne Nielsen
  22 Obels Melange af Jørgen Vangsø Simonsen
  23 Erindringer fra min barndom i Langå af Rosa Simonsen
  25 Oldtidsfundet i Vrangstrup af Arne Nielsen
  29 Billeder fra Væth af Inger Kiørboe
  31 Kommunalpolitik 1950-1978 af Carsten Gulstad
  48 Helstrup af Karl Erik Jensen
  51 Erindringer om en   Langådreng (Johannes Jensen) af Birgit Frey
2006 4 Langå Kommunes svanesang af Arne Nielsen
  8 Øster Velling Præstegård i   “frontlinien” af Kristian Sletten
  18 Spor af Laurbjerg historie af Aksel Hedegård
  22 Langå -fra storstation til trinbræt af Carsten Gulstad
  32 Erindringer fra Houlbjerg af Erik Vangsø Simonsen
  37 Vandringsmanden fra Torup af Niels Olesen
  41 Fastelavn i Granslev 1943-47 af Christian Henriksen
  43 En cirkusfamilie af Svend Borring Sørensen
  46 Et tidsbillede fra min opvækst i Jebjerg af Ingrid Luth
2007 5 Gartner Jensen – en Houlbjerghistorie af pastor Øster
  8 Et arbejdsliv af Marie Larsen
  19 Savskæreren – en Houlbjerghistorie af pastor Øster
  23 Min barndom på Kjelvang i Jebjerg af Ingrid Luth
  34 Grøde i Langå af Arne Nielsen
  39 Grensten og Stevnstrup 1500-1800 af Henning Toustrup
  48 Langå Sportslystfiskerforening af Kaj Nielsen
  51 Jens Daugård – en Houlbjerghistorie af pastor Øster
  55 Kræn Ble af pastor Øster
  58 Trine Bundgård – en   Houlbjerghistorie af pastor Øster
  62 Ud at røre pælen! af Inger og Dorte Anneberg Jacobsen
2008 5 Vinkelvej af Inga Holting
  11 Fælleskaber af Arne Nielsen
  24 Sølvbrylluppet af Ingrid Luth
  30 Karl Grants notater af Arne Nielsen
  31 Et Asaoffer ved kirken af Arne Nielsen
  32 Gamle dage i Torup af Arne Nielsen
  34 Konsekvens af forældreløshed af Arne Nielsen
  35 Om fundne oldsager af pator Rhod, Langå 1808
  37 Landbobørns leg omkring 1920 af Bernhard Andersen, 1992
  40 En formidler af Langås fortid af Henning Johansen/Arne Nielsen
  47 3 sange fra Langå af Per Kauczski, Skipper, Johan Busch-Stenberg
  51 Grensten-Stevnstrup 1500-1800, II af Henning Toustrup
  76 Den gamle lokomotivremise er   blevet privat af Arne Nielsen
  78 Kulturhus Langå af Arne Nielsen
2009 5 Brugskunst – Richard Nissen af Arne Nielsen
  9 Houlbjerg 1900 – 1970 1. del efter Niels Ring og Karl Sørensen Brandsen (skrevet 1971)
  22 Andelsmejeriet Dagsvad 1887-1968 af mejerist Sigfred Nielsen, Dagsvad
  29 Langå Sognebibliotek af Arne Nielsen
  33 Beboere i gårde og huse i Værum   by Christen Bonde (1919-2001), Per Skriver, red. Af Arne Nielsen
  48 Erindringer fra min barndom på Hagsholm af Steen Thomassen
  56 Fællesskaber i Houlbjerg Niels Ring og Karl Sørensen   Brandsen (skrevet 1970)
  63 Laurbjerg Skoles historie af Arne Nielsen
  66 Smedemester H.C. Pedersen af Arne Nielsen, delvis artikler i Smedetidende
  70 Formandens beretning 21.4.2009 af Egon Kristensen
  72 Regnskab 2008 af Langå lokalhistoriske Forening
  73 Årets gang af Arkivet
2010 4 Da jeg var   mælkedreng i Langå 1955 af Palle Hansen
  11 Grensten Kirke 125 år af Niels Leth
  18 Stevnstrup på forsiden af landets aviser i 1946 af Henning Toustrup
  50 Mads Nielsen – født 1879 på Langå Mark af Arne Nielsen
  61 Langå dengang (Bredgade) af Inga Holting
  68 Formandens beretning 20.4.2010 af Egon Kristensen
  70 Regnskab 2009 af Langå Lokalhistoriske Forening
  71 Årets gang af Arkivet
  75 Arkivet 2010 af Arkivet
2011 4 Vestparken af Palle Hansen
  5 Det stod i Randers Avis af Arkivet
  10 Min tid som tjenestekarl af Marton Borch-Jensen
  27 Jylland mellem tvende have af Arkivet
  28 Lokalhistorie som jeg husker det, 1. af Marton Borch-Jensen
  33 En sønderjyde kom til Langå af Palle Hansen
  41 En slægtsgård i Stevnstrup af lærer Laugesen
  45 Præst i Øster Velling-Helstrup-Grensten fradømt embedet af Henning Toustrup
  80 Formandens beretning af Egon Kristensen
  82 Regnskab 2010 af Langå lokalhistoriske Forening
  83 Set og sket – fra aviser 2010-2011 af  Arkivet
2012 4 Illustreret Tidende af Knud Bokkenheuser
  8 Den canadiske drøm af Ib Rejnholt Jensen
  18 Jernbanen 150 år af Langå lokalhistoriske Forening
  21 Langå dengang og nu af Inga Holting
  27 Min tid om murerlærling af Marton Borch-Jensen
  34 Frijsenvold Gods af Langå lokalhistoriske Forening
  37 Slægtsforskning fra 1675 af Palle Hansen
  40 3 små historier om …så vidt jeg husker af Palle Hansen
  44 Svømmebadet i Skovlyst af Langå lokalhistoriske Forening
  50 Bydreng ved butikken Gardenia af Palle Hansen
  53 Blokkerne på Villavej af Palle Hansen
  60 Mandrup Parsberg og borgen Hagsholm af Langå lokalhistoriske Forening
  67 Micon i Helstrup af Palle Hansen
  70 Arkivet arbejder af Langå lokalhistoriske Forening
  73 Set og sket af Langå lokalhistoriske Forening
  79 Regnskab 2011 af Langå lokalhistoriske Forening
2013 4 En sælsom sag i Ørum sogns historie af Marton Borch-Jensen
  11 Øster Velling sogn og sognets præster af Karl Erik Jensen
  16 Ungdomsklubben “Focus” af Langå Lokalhistoriske Forening
  18 Langå Træindustri & Kværnfabrik af Langå Lokalhistoriske Forening
  23 En rejse i den nære fortid af Lokalhistorisk Arkiv v/Palle Hansen
  32 Fattige i 1950erne af Lokalhistorisk Arkiv v/Palle Hansen
  37 Juletræsfest af Lokalhistorisk Arkiv v/Palle Hansen
  40 Langå Jernstøberi af Langå Lokalhistoriske Forening
  43 Byfester i Langå af Langå Lokalhistoriske Forening
  48 Johannesberg Gartneri af Langå Lokalhistoriske Forening
  51 En historie om slægten Hasselager af Langå Lokalhistoriske Forening
  54 Den førte grafolog i Danmark var fra Langå af Langå Lokalhistoriske Forening
  62 Langå Cementstøberi af Langå Lokalhistoriske Forening
  65 Historien om skolelærer Jens Nielsen af Langå Lokalhistoriske Arkiv
  69 En svensker i Langå af Jens Hagen Eriksen
  80 Lidt lokalhistorie om Laurbjerg og Ørum sogne af Marton Borch-Jensen 6
  90 Formandens beretning af Egon Kristensen
  93 Regnskab af Langå Lokalhistoriske Forening
  94 Set og sket Fra aviser 2012/13
2014  4 Lidt om knudepunktet Langå af Langå Lokalhistoriske Arkiv
   6 Pramfarten på Gudenåen af Langå Lokalhistoriske Arkiv
   8 Livet for kågfolket af Langå Lokalhistoriske Arkiv
  11 En dreng fra Houlbjerg; Oluf Peter Pedersens livshistorie af Ann-Birgit og Erling Olsen, Nykøbing F.
  17 Mobakkens historie af Langå Lokalhistoriske Arkiv
  21 Fundhistorie fra Mobakken Langå Lokalhistoriske Arkiv
  23 Frisørlærling 1961 af Palle Hansen, Langå
  26 Da Øster Velling kom i Folketinget – historien om Poul Emil Hansen af Langå Lokalhistoriske Arkiv
  30 Lidt om proprietær Emil Helms og Langaagaard af Langå Lokalhistoriske Arkiv
  34 Erindringer om Haglfabrikken og familien der af Birgit Hansen
  40 Fladbro Kro af Karl Erik Jensen, Randers
  52 Formandens beretning af Egon Kristensen
  55 Regnskab 2013 Af Langå Lokalhistoriske Forening
  56 Set og sket Fra aviser 2013/14
  58 Billeder fra aktiviteter i årets løb – udflugter/Kulturhusets 100-års jubilæum af Langå Lokalhistoriske Arkiv
2015    5 Dengang H.C. Andersen så Langå fra sit vindue i en jernbanevogn for 150 år siden af Langå Lokalhistoriske Arkiv
    13 Langå Købmandsgård af Inga Holting og Wivi Nielsen, Langå
    19 Et glimt fra den lille forskole i Gl. Langå af Palle Hansen, Langå
   23 Lidt historie om Langå Posthus på Bredgade af Langå Lokalhistoriske Arkiv
   27 Lidt om ølbrygning og folk i Torup af Langå Lokalhistoriske Arkiv
   29 Da krigen 1864 kom forbi Langå af Langå Lokalhistoriske Arkiv
   36 Langå Brevdueforening af Langå Lokalhistoriske Arkiv
   40 En pølse – skal serveres med føl’se af Langå Lokalhistoriske Arkiv
   43 Campingpladsens historie af Robert Bach, Langå
   47 Jetfly af typen “Dragen” styrtede ned i Ø. Velling af Langå Lokalhistoriske Arkiv
   50 Dokument til efterslægten af Langå Lokalhistoriske Arkiv
   52 Den Danske Brigade, der blev sendt til Tyskland i 1947, skulle være med til at bevare freden af Langå Lokalhistoriske Arkiv
   55 Dengang vi fik TV i 1960 af Palle Hansen, Langå
   59 Små historier fra februar 1896 af Langå Lokalhistoriske Arkiv
   61 Formandens beretning af Egon Kristensen
   63 Kør selv tur 2014, billeder af  Langå Lokalhistoriske Arkiv
   65 Regnskab 2014 af Langå Lokalhistoriske Forening
   66 Set og sket Fra aviser 2014/15
2016    5 Et interview med en dame på 100 år –  Børgine Gottschalch af E. Kristensen/P. Hansen, Langå Lokalhistoriske Arkiv
     9 Haxholm Gods af P. Hansen, Langå Lokalhistoriske Arkiv
   12 Erindringer om krigen 1940-45 set gennem en ung piges øjne af Inger Lund Johnson, Ø. Velling
   22 Evald Tang Kristensen i Helstrup af P. Hansen, Langå Lokalhistoriske Arkiv
   27 Barn og ung på Langå Mark i 40’erne og i 50’erne af Arne Nielsen, Hjørring
   34 Som jeg huske det: Holger Lund, Jebjerg af Peter Bjørn, Randers, og Ingrid Luth, Langå
   40 Villavej 2, Langå, og nogle store anlægsprojekter i 50’erne af Peter Busch, Bjerringbro
  48 Jernbanen fra Langå mod Laurbjerg-Bøstrup-Silkeborg af P. Hansen, Langå Lokalhistoriske Arkiv
   51 Skovkrogen i Langå…”Det sorte Sogn” af Kirsten Skov, Langå
  65 Klubien – Tolderen fra Kina af Ivan Stochholm Christensen, Frausing, og Mathilde Storvang, Randers
   71 Regnskab 2015 af Langå Lokalhistoriske Forening
   72 Formandens beretning af Egon Kristensen
   74 Set og Sket Fra aviser 2015/16
2017     5 Langå Mejeri og den afsluttende epoke af P. Hansen, Langå Lokalhistoriske Arkiv
    9 Fra Den nørrejyske Jernbane af P. Hansen, Langå Lokalhistoriske Arkiv
    11 Helstrup af Karl Erik Jensen, Randers
    16 En fantastisk beskrivelse af Langå en novemberdag i 1893 af Langå Lokalhistoriske Arkiv
    21 Arbejdernes Radioklub for Langå og Omegn af P. Hansen, Langå Lokalhistoriske Arkiv
    26 En fortælling om Torup Kirke af Niels Drescher Pedersen, Langå
    30 Skovpavillonen i Skovlyst Langå B- og Håndværkerforening v/Ottar Skov
    32 Thisted-Jensen. Med ret til bindestreg af Ivan Stochholm Christensen, Frausing
    44 Helligkilder af Langå Lokalhistoriske Arkiv
    46 Danseskolen på Hotel Langå af Palle Hansen, Langå
    48 Gudenåen fra stenalder til vikingetid m.m. af Henning Johansen/Palle Hansen, Langå
    54 Fra Værum via brunkullene til Sverige og retur af Aage Just Johansen/Hans Broch, Værum
     63 Gudenåfest i Langå af Palle Hansen, Langå
    69 Fladbro Trinbræt, udklip fra 1910 af Langå Lokalhistoriske Arkiv
    71 Regnskab 2016 af Langå Lokalhistoriske Forening
    72 Formandens beretning af Egon Kristensen
    74 Set og Sket Fra aviser 2016/17
2018     5 En lille historie om Langå Bogtryk af Peder Kragelund, Højbjerg
      8 Om klaverspil – og blev han så noget ved musikken af Peder Kragelund, Højbjerg
     10 Landsbylægen, der gik ned med M/S Hans Hedtoft af Ivan Stochholm Christensen, Frausing
     17 Sigurd Nielsens dagbog i uddrag af Ivan Stochholm Christensen, Frausing
     22 Gudenå Avis 1940 af Langå Egnsarkiv
     25 En tur til det gamle Langå: Langå Hospital af Langå Egnsarkiv
     28 Luftoperation “Vilhelmine” af Langå Egnsarkiv
     31 Dengang Avis-Mine fik sit eget IC3-tog af Langå Egnsarkiv
     33 “Nyhåb”, husvildebolig af Langå Egnsarkiv
     36 Komtessen og røgteren af Erik Dam, Laurbjerg
     49 Billeder fra min barndom i Langå af Peder Kragelund, Højbjerg
     55 Lidt om gamle lege og opskrifter fra Glemmebogen af Palle Hansen, Egnsarkivet
     58 Amtmand Hoppes Bro af Egnsarkivet
     62 Niels Leth, mindeord af Egnsarkivet
     63 Regnskab 2017 af Langå Lokalhistoriske Forening
     64 Formandens beretning af Egon Kristensen, formand
     66 Set og Sket fra aviser 2017/18
2019      5 Naturens spisekammer af Palle Hansen, Egnsarkivet
       7 By-Sprøjten i Granslev af Egnsarkivet
      11 Er fortidsboplads gemt i Langå? af Egnsarkivet
     13 Rejsebuddet i Langå af Peder Kragelund, Højbjerg
     18 Stevnstrup og Jens Olsens Verdensur af Palle Hansen, Egnsarkivet
     24 Fremstilling af vin og øl m.m. i 1970’erne af Palle Hansen , Egnsarkivet
     26 Åbrostien af Egnsarkivet
     28 Skolebarn i 1940’erne af Bent Hansen, Langå
     34 Barndommens by – Langå i 1960’erne af Kent Johansen, Canada
     39 Børnearbejde i 50-60’erne? af Palle Hansen, Egnsarkivet
     42 Jernbanebroerne i Langå og modstandsmanden Oluf Kroer af Egnsarkivet
     47 Lejrliv i Langå  under og efter krigen af Ukendt tysk pige og Egnsarkivet
     54 Konfirmation 1959 af Palle Hansen, Langå
     57  Viadukten over jernbanen i Langå af Egnsarkivet
     59 Langå Bio af Egnsarkivet
     60 Færdselsregler fra ca. 1922 af Egnsarkivet
     62 Regnsklab 2018 af Foreningen Langå Egnsarkiv
     63 Formandens beretning af Egon Kristensen
     65 Set og Sket Fra aviser 2018/19
2020      4 Langå Egnsarkiv 1970-2020 Birgit Hansen, formand
       5 Genforeningsstenen i Laurbjerg af Egnsarkivet
       7 Genforeningsstenen i Granslev af Egnsarkivet
       8 1945 Frihedsbudskabet-75 år af Egnsarkivet
       9 Hvordan var det nu det var? af Egnsarkivet
     14 De gamle koner i Jebjerg og så’n af Ivan Stochholm Christensen, Frausing
     24 Lærdommens hellige haller Peder Kragelund/P.H. Egnsarkivet
     28 Hej moster – ved du, om min mor er hjemme af Palle Hansen, Langå
     31 En driftig mand i Langå. Fabrikant Richard Nissen af Egnsarkivet
     35 Lokomotivet ved Langå Skole af Egnsarkivet
     37 Om en bette knejt i 50’erne af “Morfar”
     39 Kongelig sølvregistrator af Egnsarkivet
     41 En beretning om krigen, fortalt af Karl A. Friis…. af Egnsarkivet
     44 Høkassen af Egnsarkivet
     46 Barndomserindringer fra Gudenåen af C. Thomassen, Langå
     55 Alderdomshjem til 700.000 kr. af Egnsarkivet
     57 Langå Station, Hagltårnet og en lokomotivfører af Egnsarkivet
     61 Gammeldags jul på større gården her på egnen? af Egnsarkivet
     63 Regnskab 2019 af foreningen Langå Egnsarkiv
     64 Formandens beretning af Egon Kristensen
     66 Set og Sket fra aviser 2019/20
2021      4 Med værtindeforklæde og tjenervest af Niels Laursen, Jebjerg. Uddrag af erindringer v/B. Hansen, Egnsarkivet
      16 Den gamle Forskole af B. Hansen, Egnsarkivet
      20 Vi søger stadig i gamle, støvede bøger og blade af  Egnsarkivet
      24 Min barndom i Væth af Ejnar Kalstrup, Langå
      27  Gamle dage i Væth af Ejnar Kalstrup, Langå og Niels Møller Balle, Væth
      29 Stevnstrup for 300 år siden af Karl Erik Jensen, Randers
      44 Fastelavn er mit navn af Palle Hansen, Langå
      46 Erindringer, 1. del af Svend Kræmer, tidl. Frisenvold
      57 Jul på Esso-tanken på Væthvej i Langå af René Rasmussen, Langå
      59 Ode om Langå af Liss Kristensen, Langå
      62 Mindeord om Poul Rasmussen af Egnsarkivet
      63 Regnskab 2020 af Foreningen Langå Egnsarkiv
      65 Formandens beretning af Birgit Hansen
      67 Set og Sket Fra aviser 2019-2020
      68 Billeder fra ekskursion til Mariager af Egnsarkivet
2022       5 Grensten og Stevnstrup af Palle Hansen, Langå
        6 Grensten Kirke af Karl Erik Jensen, Randers
      22 Epilog over morderen fra Grensten af Karl Erik Jensen, Randers
      24 Egelunden af Anders Karlsbak, Langå
      31 Min læreplads: Dansin  i Langå 1966-1970 af Bent Bentsen (Benner), Langå
     35 Min spejdertid i Gudenå Gruppe DDS – Laurbjerg af Jens Bach Jensen, Langå
     41 FDF i Stevnstrup for 50 år siden af Karl Erik Jensen, Randers
     48 Dagligt liv på “Andersholm” af Svend Kræmer, tidl. Frisenvold
     62 Regnskab 2021 af Foreningen Langå Egnsarkiv
     64 Formandens beretning af Birgit Hansen
     67 Set og Sket fra aviser  2021-22
     68 Bestyrelse, åbningstid m.m. af Langå Egnsarkiv